Elenco de The Rope Curse 2

Elenco

Hsu An-Chih, Vera Chen, Lee Kang-sheng, Bor Jeng Chen, Yen Cheng-kuo, Jason Tsou, Hsia Yu-chiao, Lei Hung

actores de The Rope Curse 2